Shop hoa tươi Fhoa

Dịch vụ giao hoa tận nơi Cần Thơ: Hoa Sinh Nhật, Hoa Khai Trương,
Hoa Cưới, Hoa Baby, Hoa Tiền, Hoa Trái Cây

BST HOA TƯƠI chốt đơn 8 tháng 3 và ngày thường

BST HOA TƯƠI chốt đơn 8 tháng 3 và ngày thường


0250k Bó hoa Tú c#U1ea7u

0290k Bó hoa hu#U1edbng duong 7 bông

0320k Bó hoa h#U1ed3ng Ph#U1ea5n Cam 12 bông

0320k Bó hoa h#U1ed3ng xanh 12 bông

0350k Bó hoa h#U1ed3ng d#U1ecf sa 25b

0350k Gi#U1ecf thanh li#U1ec5u d#U1ecf

0350k Gi#U1ecf thanh li#U1ec5u vàng

0360k Bó hoa Tú c#U1ea7u

0360k Gi#U1ecf hoa d#U1ed3ng ti#U1ec1n d#U1ecf mix h#U1ed3ng

0380k Bó hoa h#U1ed3ng d#U1ecf sa dáng dài (1)

0380k Bó hoa h#U1ed3ng d#U1ecf sa dáng dài (2)

0380k Bó hu#U1edbng duong 9 bông

0400k Bó hoa h#U1ed3ng ohara d#U1ecf

0400k_ Bó hoa h#U1ed3ng màu ph#U1ea5n cam

0420k_Bó hoa h#U1ed3ng màu song h#U1ef7

0450k Bó hoa h#U1ed3ng song h#U1ef7 35 bông

0450k Bó hoa h#U1ed3ng xanh 24 bông

0480k Bó hoa ohara h#U1ed3ng

0600k Bó d#U1ecf sa 50 bông

0650k Bó hoa h#U1ed3ng d#U1ecf 35 hoa to

0650k Gi#U1ecf hoa h#U1ed3ng hu#U1edbng duong mix d#U1ed3ng ti#U1ec1n, hoa h#U1ed3ng

0900k Bó hoa h#U1ed3ng 99 bông dáng tròn

0900k Bó hoa h#U1ed3ng d#U1ecf 60 bông

1300k Bó hoa h#U1ed3ng 99 bông dáng dài

Gi#U1ecf 0300k hoa hu#U1edbng duong 7 bông

Gi#U1ecf 0390k hoa hu#U1edbng duong mix kem dâu

Gi#U1ecf 0400k hoa h#U1ed3ng kem dâu

Gi#U1ecf 0400k hoa hu#U1edbng duong 11 bông

Gi#U1ecf 0400k hoa hu#U1edbng duong mix hoa h#U1ed3ng

Gi#U1ecf 0420k hoa h#U1ed3ng d#U1ecf sa

Gi#U1ecf 0450k hoa h#U1ed3ng màu h#U1ed9t gà

Gi#U1ecf 0450k hoa h#U1ed3ng ph#U1ea5n cam

Gi#U1ecf 0500k hoa h#U1ed3ng d#U1ecf sa mix d#U1ecf #U1edbt

Gi#U1ecf 0520k hoa hu#U1edbng duong mix hoa h#U1ed3ng

Gi#U1ecf 0600k hoa h#U1ed3ng mix cúc m#U1eabu don, d#U1ed3ng ti#U1ec1n h#U1ed3ng

Gi#U1ecf 0600k hoa hu#U1edbng duong 16b

Gi#U1ecf 0700k hoa cúc m#U1eabu don mix hoa h#U1ed3ng

Gi#U1ecf 0800k hoa h#U1ed3ng d#U1ecf sa

Gi#U1ecf 0800k hoa m#U1eabu don gam màu xanh

Gi#U1ecf 0850k hoa h#U1ed3ng mix cúc m#U1eabu don, d#U1ed3ng ti#U1ec1n h#U1ed3ng